Ter introductie…

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 december jl. heeft

verenigingsmanagement binnen onze vereniging. En ofschoon een erevoorzitter zich misschien niet nader hoeft te introduceren, voel ik toch wel de behoefte om iets over mijn achtergrond en de rol als kwartiermaker voor de functie als verenigingsmanager binnen de vereniging verder toe te lichten.

hetAlgemeen Bestuur van de Vughtse sportclub Prins Hendrik bekendgemaakt dat ik zal fungeren als kwartiermaker voor de implementatie van het

Geboren in 1952 en opgegroeid in Breda raakte ik als lid van av Sprint al snel bekend met de atletieksport. Als gevolg van mijn toenmalige werkkring sloot ik me in 1976 aan bij Prins Hendrik. Mooie tijden beleefd, aanvankelijk als atleet op de middenafstand en later nog een aantal marathons maar toch vooral ook meermalen als bestuurslid en voorzitter van deze vereniging. Wellicht lag hier de basis voor een rol als bestuurslid en later directeur van de Atletiekunie wat een brede kijk gaf op het verenigingsleven.

Veel voldoening heb ik beleefd aan de rol als directeur van de EK Atletiek in 2016 in Amsterdam. Een evenement dat zowel sportief, organisatorisch als financieel met succes kon worden afgesloten. In al die jaren heb ik me steeds betrokken gevoeld bij Prins Hendrik en het deed me goed de afgelopen drie jaar als voorzitter weer wat voor de club terug te kunnen doen. En omdat mijn echtgenote Marianne me ook niet graag achter de geraniums ziet verpieteren, heb ik de afgelopen periode als kwartiermaker gefungeerd voor het inrichten van de nieuwe structuur voor de cluster Atletiek en Loopsport. Al met al best een intensieve klus maar zeker de moeite waard.

En nu dan als kwartiermaker, op vrijwilligers basis, om het verenigingsmanagement binnen Prins Hendrik in te vullen. Het Algemeen Bestuur heeft er voor gekozen om hierin stapsgewijs te werk te gaan. Prins Hendrik is een pluriforme vereniging met veel doelgroepen zowel binnen atletiek en loopsport als gymnastiek, Van Jong tot oud en vergeet daarbij ook de maatschappelijke functie niet. Een vereniging met een rijke historie die met heel veel inzet van vrijwilligers geworden is wat ze nu is. Maar deze vrijwilligers hebben ondersteuning nodig om de ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden en ambities te kunnen realiseren.

Om die reden is het afgelopen jaar een aantal sleutelfuncties benoemd. De verenigings-manager is één van die functies. Het Algemeen Bestuur wil niet over een nacht ijs gaan. Al te veel verenigingen hebben de ervaring opgedaan dat je er niet bent om met een ambitieus functieprofiel een schaap met vijf poten aan te zoeken. De meerwaarde ofwel het ‘verdienmodel’ bleek in de praktijk dan uiteindelijk toch te gering zijn.

Vandaar de opdracht om de vereniging bekend te maken met deze functie en het bestaande concept functieprofiel eerst maar eens in de praktijk van Prins Hendrik te toetsen. Dat toetsen zal dan veelal plaatsvinden op sporttak overstijgende speerpunten van het Algemeen Bestuur uit het jaarplan 2022, zoals het operationaliseren van het HRM-beleid voor medewerkers en vrijwilligers, uitvoering geven aan de communicatiestrategie (o.a. website) en het versterken van de sociale functie van het clubhuis als kloppend hart binnen de vereniging. Aan de hand van de hierbij opgedane ervaringen zal dan de werving en selectie plaatsvinden voor de definitieve invulling van een bezoldigde verenigings-manager ergens in de loop van 2022.

De komende tijd zal ik zeker nog een rondje langs de velden doen binnen de vereniging en daar buiten waar dit functioneel is. Mocht je behoefte hebben om eens met me te ‘sparren’ over de rol als kwartiermaker voor het verenigingsmanagement, schroom dan niet om contact met me op te nemen.

Met sportieve groeten,

Rien van Haperen, kwartiermaker

E: verenigingsmanager@ph.nl  M: 06.5385.5731